Predaj lístkov na Nestville open fest 2024 je spustený.

ORGANIZAČNO – BEZPEČNOSTNÝ PORIADOK

pre účastníkov jazdeckých kurzov (OBPJK) v jazdeckej škole „Horses resort“

Absolvovať lekcie jazdeckého kurzu v danom termíne môže iba prihlásený účastník po riadnom vyplnení prihlášky a jej podpísaní (pri maloletých do 18 rokov zákonným zástupcom) a vyplatením sumy za celý kurz prevodom na účet alebo po dohode v hotovosti najneskôr 1 deň pred začiatkom daného kurzu.

Ku každej prihláške je priložený tento OBPJK, ktorý je potrebné si riadne prečítať a svojím podpisom (zákonného zástupcu) potvrdiť svoj súhlas s jeho oboznámením a uvedomením si jeho obsahu.

V prípade maloletých (do 18 rokov) účastníkov kurzu, všetky potrebné dokumenty podpisuje jeho zákonný zástupca.

Účastníci kurzu pred prvou lekciou kurzu čakajú včas pred vstupom do jazdeckého areálu na pracovníka JŠ, ktorý ich pri vstupe/pokladni do areálu vyzdvihne osobne a odvedie na miesto konania prvej lekcie, kde dostanú všetky potrebné podrobné organizačné, prevádzkové a bezpečnostné inštrukcie, ktoré sa vyžaduje dodržiavať počas konania kurzu.

Parkovanie v areáli je povolené len na mieste na to vyhradenom, vyznačené značkou alebo parkovacími čiarami.

Maloletí účastníci sú povinní prísť na prvú lekciu kurzu v sprievode zákonného zástupcu, ktorí je povinný sa zúčastniť celej prvej lekcie kurzu, nasledujúce lekcie sa zákonný zástupca účastní podľa vlastného uváženia.

Lekcie každého kurzu sa vykonávajú výhradne v jazdeckom areáli, a to v klubovni, koniarni vonkajšej aréne alebo krytej hale.

Jazdenie na koni a manipulácia s koňom môže patriť medzi rizikové aktivity, pri ktorej môže dôjsť ku zraneniu, prihlásením sa na jazdecký kurz si účastník kurzu (zákonný zástupca) plne uvedomuje túto skutočnosť.

Prihlásením a účasťou na kurze nevzniká nárok na úrazové poistenie.

Účastník kurzu (zákonný zástupca) uzavrie s poisťovňou podľa vlastného výberu poistku na následky zranenia pri jazde, adekvátnu k riziku jazdenia na koni, za nesplnenie tejto podmienky preberá zodpovednosť sám účastník kurzu (zákonný zástupca).

Účastník kurzu (zákonný zástupca) prehlasuje, že netají žiadny fyzický problém, ktorý by mohol ohroziť jeho zdravie a život pri výkone jazdy a manipulácie s koňom, ak sa tak stane zodpovednosť preberá klient kurzu (zákonný zástupca).

Tréner/inštruktor má právo odmietnuť klienta kurzu na lekcii, pokiaľ usúdi, že kondícia alebo zdravie klienta nie sú spôsobilé pre jazdu na koni a manipuláciu s ním.

V prípade, že účastník kurzu sa nemôže účastník kurzu (zákonný zástupca) v stanovenom termíne , zo závažného dôvodu, ktorý neumožňuje jazdu na koni, je povinný túto skutočnosť oznámiť včas. Náhradná lekcia sa uskutoční podľa individuálneho dohovoru.

V prípade, že klient kurzu nemôže ďalej pokračovať v kurze z vážnych príčin, bude mu navrátená alikvótna čiastka neabsolvovaných lekcií.

Za spôsobilosť maloletého k jazde na koni a manipuláciu s ním zodpovedá zákonný zástupca.

Účastník kurzu je povinný mať adekvátne oblečenie na jazdu na koni a s ohľadom na počasie – dlhé nohavice/rajtky, pevná obuv kotníková + podkolienky, aby sa nevysúvali nohavice, poprípade chapsy – výstroj na spevnenie lýtka, alebo vysokú čižmovú obuv. Klient kurzu do 18 rokov je povinný v čase jazdy na koni mať na sebe ochranné prvky a to prilbu a vestu/korytnák – možnosť zapožičať bezplatne v JŠ. Osoby nad 18 rokov pri odmietnutí ochranných prvkov nesú za svoje rozhodnutie plnú zodpovednosť.

Účastníci kurzu a ich sprevádzajúce osoby nesmú vstupovať k zvieraťu do boxu, ani s ním manipulovať, či sa približovať do blízkosti, z ktorej by ho mohol kôň zraniť, pokiaľ ho k tomu nevyzve tréner/inštruktor. Pokiaľ klient pred a po jazde zostáva v jazdeckom areáli, zostáva tak na vlastné riziko, prípadne na zodpovednosť zákonného zástupcu.

Osoby sprevádzajúce účastníka kurzu majú vyhradené miesta, na ktorých sa môžu zdržovať počas samotnej výuky, na tieto skutočnosti bude sprevádzajúca osoba upozornená trénerom/inštruktorom a navigačnými tabuľkami.

Účastník kurzu (zákonný zástupca) sa zaväzuje prísne plniť pokyny trénera/ inštruktora /stajníka.

Náplň jednotlivých lekcií kurzu je stanovená vypracovanými osnovami, ktorých zmena na želanie klienta nie je možná.

Lekcie kurzu sa uskutočňujú v každom počasí.

V prípade prevádzkových skutočností jazdeckej školy znemožňujúcich uskutočnenie lekcie kurzu si prevádzkovateľ vyhradzuje právo lekciu zrušiť a určiť náhradný termín.

Klient kurzu (zákonný zástupca ) sa zaväzuje správať tak, aby nedochádzalo ku poškodeniu majetku hnuteľného aj nehnuteľného v celom areáli Nestville Parku.

Osoby (zákonný zástupca), ktoré spôsobia škodu na objekte, koňoch alebo predmetoch ich nesprávnym alebo neopatrným používaním sú povinné vzniknutú škodu nahradiť.

V prípade neadekvátneho správania sa a nerešpektovania OBPJK, pravidiel jazdenia a zlého správania sa ku koňom, môže byť klient kurzu bezodplatne z kurzu vylúčený.

OZ/ „Horses resort“ si vyhradzuje právo na fotenie a záznamy videa.

V Hniezdnom, dňa 13.7.2023

Ing. Michal Sivuľka

predseda výkonného výboru OZ „Horses resort“