Predaj lístkov na Nestville open fest 2024 je spustený.

Prevádzkovo–návštevný poriadok

Prevádzkovateľ
OZ „Horses Resort“
IČO: 528762841

Expozícia zvierat

Otváracie hodiny 10:00 – 19:00 hod. (máj – september)
Otváracie hodiny 10:00 – 17:00 hod. (október – apríl)

Každý návštevník vstupom do areálu NESTVILLE FARM, ktorého súčasťou je aj expozícia zvierat súhlasí s týmto prevádzkovo-návštevným poriadkom a zaväzuje sa ho dodržiavať. Vstup do areálu je možný len počas otváracích hodín s platnou vstupenkou, ktorú si môže zakúpiť na vopred vybraných miestach, ako je Expozícia liehovarníctva, Nestville Taberna, Nestville Chocolate.

1. DETI LEN S DOHĽADOM DOSPELEJ OSOBY

Deti do 15 rokov smú do areálu vstupovať len pod dozorom dospelej osoby, ktorá za ich správanie a dodržiavanie tohto prevádzkovo-návštevného poriadku, ako aj pokynov zamestnancov Nestville Farm zodpovedá počas celej návštevy. Z dôvodu bezpečnosti zvierat aj návštevníkov Vás prosíme, aby ste nenechali malé deti pobehovať po areáli bez dohľadu. Vstup priamo ku zvieratám do voliéry alebo iný kontakt so zvieratami je deťom do 15 rokov zakázaný, kým nie je pri nich ich rodič alebo zákonný zástupca. Taktiež zamestnanec Nestville Farm pri nevhodnom správaní detí môže znemožniť kontakt a vstup ku zvieratám. Návštevníci s nevhodným správaním môžu byť vykázaní z priestorov Nestville Farm.

2. ŠKOLSKÉ VÝLETY / SKUPINY S DEŤMI

Na organizované skupiny detí, napr. zo škôl, obcí, letných táborov a podobne je počas celej návštevy areálu povinný dohliadať dozor, ktorý je za deti zodpovedný a usmerňuje ich konanie a správanie v areáli podľa prevádzkovo-návštevného poriadku.

3. ZÁKAZY V AREÁLI

Do areálu je zakázané vstupovať so psom alebo iným zvieraťom, ktoré by mohlo narušiť chod FARMY ako takej. Pes alebo iné zviera návštevníka sa nesmie pohybovať voľne po areáli. Návštevníkom je zakázané vchádzať do klietok a výbehov, ktoré nie sú označené ako kontaktné. Návštevníci majú zakázané kŕmiť kone akýmkoľvek krmivom. Zvieratká na Farme je zakázané kŕmiť prineseným krmivom. Ďalej sa zakazuje vstup návštevníkom, ktorí sú vo väčšej miere podgurážení alkoholom a môžu privodiť sebe alebo zvieratám ujmu na zdraví alebo škodu na majetku v areáli. V každej budove zóny Nestville FARM je prísne zakázané fajčiť, ak zamestnanec Nestville FARM pristihne niekoho vykonávať túto činnosť, môže ho upozorniť alebo na mieste vykázať z areálu Nestville FARM. Do areálu je zakázané vnášať zbrane, drogy, pyrotechniku, a iné nebezpečné predmety. Taktiež do areálu je zakázané vnášať svoje jedlo, vodu, krmivo a podobné veci.

4. VSTUP NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ

Návštevníci vstupujú ku zvieratám do výbehov alebo voliér na vlastnú zodpovednosť. Za správanie dieťaťa je plne zodpovedný rodič, resp. iná dospelá osoba, ktorá prišla do areálu s dieťaťom. Vstup k zvieratám je povolený len v označených kontaktných klietkach alebo výbehoch. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poranenie a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením prevádzkovo-návštevného poriadku, príkazových a zákazových piktogramov a pokynov ošetrovateľov.

5. KŔMENIE ZVIERAT

Z dôvodu bezpečnosti a zdravia našich zvierat je možné zvieratká kŕmiť len u nás zakúpeným krmivom. Pri kŕmení jednotlivých zvierat je potrebné riadiť sa inštrukciami personálu. Je PRÍSNE ZAKÁZANÉ kŕmiť zvieratá potravinami, cukrovinkami a pochutinami prinesenými návštevníkmi, môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie dokonca aj smrť zvierat!

6. ZÁVAŽNÉ UDALOSTI V AREÁLI NESTVILLE FARM

Straty alebo nálezy ohláste personálu. Prípadné poranenia je návštevník povinný nahlásiť personálu alebo na pokladni Nestville FARM, kde bude poskytnuté potrebné ošetrenie a spísaný záznam. Poranenia, ktoré neboli počas návštevy ohlásené personálu a o ktorých nebol spísaný záznam nebudú brané do úvahy.

7. SLUŽOBNÉ PRIESTORY

Je prísne zakázané vstupovať do služobných priestorov, ktoré nie sú určené návštevníkom a sú označené ako služobný priestor.